Bezpieczeństwo na polowaniu zbiorowym

Sezon polowań zbiorowych w pełni, dlatego warto przypomnieć najważniejsze zasady bezpieczeństwa, które zostały opisane w Regulaminie polowań (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania oraz znakowania tusz).

Na polowaniu zbiorowym:

– nie wolno strzelać wzdłuż linii myśliwych; za strzał wzdłuż linii myśliwych, uważa się strzał, przy którym pocisk kulowy lub skrajne śruty wiązki przechodzą lub w przedłużeniu przeszłyby w odległości mniejszej niż 10 m od stanowiska sąsiada;

– nie wolno strzelać ze stanowiska na linii myśliwych w kierunku stanowisk na flankach i ze stanowisk na flankach w kierunku linii myśliwych, jeżeli odległość między tymi stanowiskami lub ukształtowanie terenu nie zapewnia bezpieczeństwa;

– nie wolno zajmować stanowisk w rowach, wykopach i zagłębieniach terenu;

– po zajęciu stanowiska myśliwy jest obowiązany przyjąć pozycję stojącą lub siedzącą;

– oddanie strzału może nastąpić jedynie z pozycji stojącej; ograniczenie to nie dotyczy strzałów oddawanych z ambon;

– strzał kulą do zwierzyny znajdującej się poza miotem jest dopuszczalny na odległość nie większą niż 100 m;

– strzał kulą do zwierzyny znajdującej się w miocie jest dopuszczalny, z zachowaniem szczególnej ostrożności, na odległość nie większą niż 40 m, a w przypadku polowania zbiorowego z ambon – na odległość nie większą niż 80 m;

– oddawanie strzału do zwierzyny płowej w miot może nastąpić tylko za zgodą prowadzącego polowanie, w warunkach gwarantujących bezpieczeństwo; zgoda taka nie jest wymagana podczas polowania zbiorowego z ambon;

– nie wolno strzelać do zwierzyny znajdującej się w miocie, jeżeli naganka znajduje się od myśliwego w odległości mniejszej niż 150 m w terenie otwartym i w odległości mniejszej niż 100 m w terenie leśnym;

– myśliwy po zajęciu stanowiska może strzelać do ukazującej się zwierzyny, pod warunkiem, że jego sąsiedzi zajęli już stanowiska.

 

Zwracam uwagę, że polowaniem zbiorowym z ambon jest polowanie zbiorowe, na którym myśliwi zajmują stanowiska wyłącznie na ambonach umożliwiających oddanie strzału z wysokości co najmniej 2 m (odległość od powierzchni gruntu do podłogi w ambonie) i na którym każde pędzenie rozpoczyna się i kończy o czasie wyznaczonym przez prowadzącego polowanie. Oznacza to, że polowanie, na którym część myśliwych poluje „z ziemi”, a część z ambon nie jest polowaniem zbiorowym z ambon i obowiązują na nim zasady takie, jak na zwykłym polowaniu zbiorowym.

Przede wszystkim należy jednak pamiętać, że wystrzelonej kuli nie da się już zatrzymać, dlatego na polowaniu przede wszystkim należy kierować się zdrowym rozsądkiem i nie strzelać, gdy mamy jakiekolwiek wątpliwości, czy nasz strzał będzie bezpieczny, gdyż jak wskazuje §13 Regulaminu polowań:

Celowanie do zwierzyny i oddanie strzału jest dopuszczalne dopiero po osobistym dokładnym rozpoznaniu zwierzyny oraz w warunkach gwarantujących skuteczność strzału i możliwość podniesienia strzelonej zwierzyny oraz bezpieczeństwo otoczenia.