Prawo karne

Naszym zadaniem jest dążenie do sprawiedliwości – podejmowanie wszelkich działań, aby niewinni zostali uwolnieni od zarzutów, a na osobę, która dopuściła się przestępstwa, zostały nałożone odpowiednie sankcje. Należy jednak pamiętać, że w dziedzinie prawa mamy do czynienia z wieloma aspektami ludzkich historii i bardzo wiele zależy tu od interpretacji faktów. Kancelaria Adwokacka w Płocku broni osoby oskarżone lub podejrzane o popełnienie przestępstwa.

Czym zajmuje się polskie prawo karne?

Prawo to służy przede wszystkim ochronie stosunków społecznych, prewencji (działa zapobiegawczo wychowawczo względem obywateli) oraz kompensacji za wyrządzone krzywdy. Dział określa czyny będące przestępstwami oraz konkretne środki stosowane w przypadku naruszenia przepisów prawa.

Jeśli istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa, może zostać wszczęte postępowanie karne (zwane także procesem). Jest to zbiór czynności mających na celu ustalenie, czy zaistniał czyn zabroniony oraz wyciągnięcie wynikających z niego konsekwencji prawnych. Sankcje za przestępstwo przewidywane przez polski kodeks karny to grzywna, ograniczenie wolności, pozbawienie wolności oraz pozbawienie wolności na 25 lat lub dożywotnio. Dokumenty regulujące tę dziedzinę to także kodeks postępowania karnego oraz inne kodeksy specjalistyczne (m.in. kodeks karny skarbowy).

Nasza kancelaria adwokacka pomaga klientom interpretować przepisy zawarte w kodeksach i szukać adekwatnej drogi obrony.

Jak wygląda procedura karna?

Proces dzieli się na dwa podstawowe etapy: postępowanie przygotowawcze i postępowanie sądowe. Pierwszy z nich przeprowadzany jest przez organy ścigania i polega na zbieraniu dowodów na popełnienie przestępstwa (przesłuchania świadków, gromadzenie dowodów rzeczowych, zasięganie opinii biegłych). W drugim etapie procesu sąd zapoznaje się ze zgromadzonymi informacjami, a następnie orzeka, czy oskarżony winny jest zarzucanego mu czynu. Na obydwu etapach sprawy można korzystać z pomocy kancelarii adwokackiej. Według ustawy oskarżonemu przysługuje prawo do obrony, nie może mieć jednak więcej niż trzech obrońców jednocześnie.

Procedura regulowana jest przez polski kodeks postępowania karnego, który wszedł w życie w 1998 r.

Na czym polega pomoc kancelarii adwokackiej ?

Obrońca ma zadanie reprezentować klienta swojej kancelarii i realizować konkretne czynności procesowe w toku postępowania. Według obowiązującego kodeksu takimi są na przykład: wniesienie apelacji, powołanie świadka czy wniosek o zmianę sędziego. Jednak każda czynność podjęta przez adwokata już wcześniej może wywołać skutek i przybliżyć klienta do rozwiązania sprawy.

Działania adwokata to m.in.:
– szukanie dowodów świadczących na korzyść klienta,
– przygotowanie klienta kancelarii do zeznawania,
– zapoznanie klienta ze wszystkimi aspektami sprawy i możliwymi scenariuszami postępowania,                                                                                                  – sporządzanie niezbędnych pism i dokumentów prawnych.

Nasza płocka Kancelaria Adwokacka zapewnia obronę i doradztwo oskarżonemu lub podejrzanemu na wszystkich etapach procesu, a także reprezentuje pokrzywdzonych.