Rozwód cz. 3 – o czym decyduje Sąd w Wyroku rozwodowym

Wyrok w sprawie rozwodowej kończy postępowanie o rozwód (przynajmniej w I instancji). Jednak w Wyroku takim Sąd nie musi decydować tylko o orzeczeniu rozwodu. Jakie zatem inne rozstrzygnięcia muszą lub mogą znajdować się w Wyroku rozwodowym?

 

Małoletnie dziecko

Jeśli małżonkowie mają wspólne małoletnie dziecko, Sąd musi orzec o władzy rodzicielskiej nad tym dzieckiem. Może przyznać ją oboju rodzicom, ograniczyć ją jednemu z rodziców lub całkowicie go jej pozbawić. Sąd musi także ustalić, z którym z rodziców dziecko będzie mieszkało po rozwodzie oraz w jakiej wysokości rodzice będą ponosili koszty utrzymania i wychowania dziecka (alimenty). Następnie Sąd musi ustalić kontakty rodzica z dzieckiem (oczywiście tego rodzica, z którym dziecko nie mieszka), chyba że strony zgodnie wniosą o zaniechanie orzekania o kontaktach.

Wyjątek w takim wypadku stanowi możliwość orzeczenia opieki (pieczy) naprzemiennej. W takim wypadku dziecko mieszka naprzemiennie, w równych okresach, u jednego i drugiego rodzica. Typowym rozwiązaniem jest tydzień u ojca i tydzień u matki. W takim wypadku Sądy nie orzekają o miejscu zamieszkania i o alimentach. Ewentualnie ustalają miejsce zamieszkania dziecka na terenie miasta lub gminy i zasądzają symboliczne alimenty.

 

Wspólne mieszkanie/podział majątku

Jeśli małżonkowie zajmują jedno mieszkanie, Sąd musi orzec o sposobie korzystania z tego mieszkania. Nie ma przy tym znaczenia, czy mieszkanie takie (lub dom) stanowi własność obojga małżonków, jednego z nich, czy w ogóle nie stanowi ich własności.

Wyjątkowo, po spełnieniu odpowiednich przesłanek, Sąd może nakazać eksmisję jednego z małżonków ze wspólnie zajmowanego mieszkania. Niedopuszczalną jednak jest eksmisja małżonka, który jest jedynym właścicielem mieszkania (mieszkanie stanowi jego majątek osobisty).

W Wyroku rozwodowym Sąd może dokonać podziału majątku wspólnego małżonków, jeśli nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu. Praktyka pokazuje, że Sąd dokonuje podziału majątku w sprawie o rozwód, jeśli małżonkowie są w tym zakresie zgodni i przedstawią projekt zgodnego podziału majątku.

 

Inne rozstrzygnięcia

Sąd może przyznać alimenty na rzecz jednego z małżonków, jeśli zostaną spełnione odpowiednie przesłanki, a także  rozstrzyga o tym kto i w jakiej wysokości ponosi koszty procesu. Zagadnienia te opiszę w kolejnych artykułach.