Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice – prawda czy mit?

Dziecko aż do uzyskania pełnoletności pozostaje pod opieką rodzica. Dlatego to oni odpowiadają za szkody wyrządzone przez małoletniego. Co do zasady dotyczy to jednak dzieci przed ukończeniem 13 lat. Małoletniemu, który nie ukończył 13 lat nie można bowiem przypisać winy. W przypadku wyrządzenia szkody przez takie dziecko (u dzieci starszych należy badać poziom ich rozwoju umysłowego), odpowiedzialność materialną ponosić będzie rodzic lub opiekun – osoba pod nadzorem której dziecko się znajdowało.

Nie zawsze rodzic odpowiada za szkody wyrządzone przez dziecko

Należy jednak pamiętać, że rodzic (opiekun) może uwolnić się od tej odpowiedzialności. Aby bowiem przypisać takiej osobie winę, należy wykazać, że źle wykonywała nadzór nad dzieckiem, tzn. jej niestaranność spowodowała sytuację, w której dziecko wyrządziło szkodę. Jeśli zatem będziemy w stanie wykazać, że jako rodzic (opiekun) prawidłowo i z należytą starannością nadzorowaliśmy zachowanie dziecka, które pomimo tego wyrządziło szkodę, nie będziemy ponosili odpowiedzialności.

Oczywiście nie istnieje katalog sytuacji, w których rodzic (opiekun) nie będzie ponosił odpowiedzialności za działania dziecka, czy też uniwersalny wzorzec zachowania rodzica. Każdorazowo jednak warto wziąć pod uwagę możliwość, że pomimo wyrządzenia przez dziecko szkody, nie będzie można ustalić osoby odpowiedzialnej. Nie zawsze rodzic jest na straconej pozycji!

Zatem informacja często widziana na klatkach schodowych czy budynkach:

za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice

nie zawsze będzie prawdziwa.