Prawo rodzinne

Postępowania sądowe z tego zakresu bardzo często wymagają szczególnego podejścia ze strony adwokata lub radcy prawnego. Dotyczą bowiem fundamentalnych wartości w życiu każdego człowieka – małżeństwa, macierzyństwa i ojcostwa. Podział majątku, separacje i rozwody, opieka nad dziećmi oraz pozostałe obszary życia, które reguluje prawo rodzinne i opiekuńcze, zawsze wiążą się z silnymi emocjami. Nasza kancelaria adwokacka zapewnia pełne zrozumienia podejście do każdego takiego przypadku.

Prawo rodzinne – Płock

Posługując się nieco bardziej specjalistycznym językiem, prawo rodzinne i opiekuńcze można zdefiniować jako zespół norm regulujących stosunki majątkowe i niemajątkowe pomiędzy członkami rodziny, jak i osobami trzecimi. Podstawowe dokumenty, w których zawarte są wspomniane regulacje, to Kodeks cywilny, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, a także mniejsze ustawy szczegółowe. Tak duża liczba przepisów oraz szeroki zakres regulowanych przez nie obszarów powoduje, że samemu trudno się w nich odnaleźć. Nasza płocka kancelaria zapewnia pomoc przy wyjaśnianiu wszelkich wynikłych z tego zawiłości.

Małżeństwo, rozwód i podział majątku

Wyżej wymienione przepisy regulują między innymi relacje łączące obojga małżonków. Są to nie tylko warunki zawierania małżeństwa, ale również kwestie podziału majątku między małżonkami, a także postępowania rozwodowe i separacyjne. Rozwód ze zrozumiałych powodów jest procesem wywołującym szereg różnych emocji. Może zakończyć się za porozumieniem stron lub poprzez orzeczenie o winie jednego z małżonków. Kwestią blisko związaną z rozwodami jest podział majątku. Zazwyczaj nie jest on ustalany w trakcie postępowania sadowego – podział majątku po rozwodzie trzeba ustalić osobno. W naszej kancelarii adwokackiej świadczymy pomoc związaną z tymi zagadnieniami.

Opieka nad dzieckiem, kuratela, alimenty

Przepisy te określają również kwestie związane z opieką nad dzieckiem, szczególnie w sytuacji rozwodu lub separacji. Dotyczą one na przykład zakresu kontaktu z dziećmi, przyznania i uchylania obowiązku płacenia alimentów oraz ustalania ich wysokości. Ten dział prawa reguluje również kwestie adopcyjne oraz formalności związane z kuratelą i ubezwłasnowolnieniem. Nasza kancelaria udziela wsparcia w wymienionych sytuacjach.

Prawo rodzinne – adwokat

Zadaniem adwokata jest reprezentowanie jednej ze stron w toczącym się postępowaniu oraz po jego zakończeniu. Adwokat wspiera stronę w pisaniu pozwów i wniosków do sądu, przeprowadza mediacje rodzinne w celu dojścia do porozumienia bez udziału organów sprawiedliwości, pomaga w zebraniu materiałów dowodowych oraz w odwoływaniu się od wyroków sądu. W naszej kancelarii można również uzyskać pomoc doraźną i porady jednorazowe.

W przypadku tej gałęzi prawa bardzo ważna jest empatia w stosunku do sytuacji życiowej, w jakiej znalazł się Klient. Adwokat powinien zatem ze swego rodzaju wyczuciem przeprowadzić Klienta przez cały proces, wspierając go nie tylko poprzez znajomość przepisów, ale nierzadko również na poziomie emocjonalnym.