Upadłość konsumencka

Nieumiejętne zarządzanie finansami, choroby, nałogi czy tragiczne wydarzenia losowe mogą przekładać się na niekorzystny stan psychiczny lub fizyczny. Ten zaś może skutkować zwolnieniem lub niezdolnością do pracy. Często taka sytuacja prowadzi do zaciągania wielu zobowiązań pieniężnych i niemożności ich uregulowania, tzn. niewypłacalności. Wówczas można ubiegać się o zmniejszenie bądź umorzenie długów. Rozwiązaniem jest tzw. upadłość konsumencka, o którą mogą ubiegać się osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.

Pomoc prawna Płock

W mojej kancelarii adwokackiej świadczę pomoc prawną w przypadku upadłości konsumenckiej. Pomoc może obejmować przygotowanie dokumentacji, w tym wniosku do sądu rejonowego, który zajmie się sprawą i wydaje decyzję o ogłoszeniu niewypłacalności. Pomoc kancelarii obejmuje również udzielanie porad na różnych etapach postępowania upadłościowego.

Upadłość konsumencka – podstawowe informacje

O ogłoszenie upadłości można się ubiegać, gdy:

– jest się konsumentem – oznacza to, że dana osoba posiada status osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej;
– dłużnik jest niewypłacalny – tzn. trwale stracił zdolność do wypełnienia zobowiązań pieniężnych. Dzieje się to wówczas, gdy dochody są za niskie i uniemożliwiają uregulowanie należności wobec wierzycieli. 

Niewypłacalność oznacza również niezdolność do uiszczania opłaty (np. Kredytowej) w ustalonym terminie, co najmniej od 3 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Postepowanie może być prowadzone w trybie uproszczonym, zwykłym lub układowym. Jest to zależne od indywidualnej sytuacji dłużnika. Na tryb postępowania wpływa wielkość majątku osoby niewypłacalnej, znaczna liczba wierzycieli bądź inne aspekty.

Podczas postępowania następuje zlikwidowanie majątku dłużnika. W przypadku znacznej liczby długów i wierzycieli sąd może ustalić plan spłat zaległych należności.

Umorzenie lub zmniejszenie długów, np. powstałych w wyniku zaciągniętych pożyczek, kredytów hipotecznych, gotówkowych lub konsumpcyjnych, również orzeka sąd.